Privacyvoorwaarden

Uitgeverij Profiel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uitgeverij Profiel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Uitgeverij Profiel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Uitgeverij Profiel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
– Het sturen van informatie of aanbiedingen via e-mail, direct mail, telefoon of andere media.

Grondslag voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;
– Uw toestemming.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Uitgeverij Profiel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Bedrijfsnaam;
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Bedrijfsadres
– BTWnummer
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht.
– Bankrekeningnummer.
– KVK

Uw persoonsgegevens worden door Uitgeverij Profiel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Waar noodzakelijk worden verwerkersovereenkomsten met onze opdrachtgevers gesloten.

Cookies

Wij gebruiken Google Analytics-cookies.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt volledig geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP adres. Dit betekent dat de laatste 3 cijfers van uw IP adres zijn verwijderd en u niet persoonlijk traceerbaar bent.
‘Gegevens delen’ met andere producten van Google en derden is uitgezet.
Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens, waarvan persoonsgegevens deel uit kunnen maken. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens die zijn opgeslagen op onze servers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Ieder product en alle daarin opgeslagen afbeeldingen, logo´s of foto’s etc. worden eveneens beveiligd opgeslagen.

Uw rechten

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om uw persoonsgegevens te verwijderen. Deze verzoeken kunt u richten aan ons AVG-team via e-mail: team_avg@scholma.nl.

Wijzigingen en vragen 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website(s) publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken. 

Uitgeverij Profiel
Peizerweg 138
9727AP Groningen
E: team_avg@scholma.nl